Stále sa bohužiaľ stretávame s neznalosťou či ignoranciou BOZP a PO zo strany zamestnancov, ale aj zamestnávateľov. Pritom BOZP je zákonom daná povinnosť pre všetky právne a fyzické osoby od dátumu ich vzniku, tzn. od získania IČO. Poznáme 4 najčastejšie problémy v rámci bezpečnosti na pracovisku, ktoré zamestnanci riešia.

1.   Neposkytovanie OOPP či poskytnutie zlých OOPP

Táto skratka v sebe ukrýva „osobné ochranné pracovné prostriedky“, teda ochranné prostriedky, ktoré musia chrániť zamestnancov pred rizikami, nesmú ohrozovať ich zdravie a nesmú brániť pri výkone práce. Ich poskytnutie upravuje Nariadenie vlády č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov. Zamestnávateľ má povinnosť poskytnúť OOPP a oboznámiť zamestnancov s ich používaním.

 

2.   Neposkytovanie pitného režimu

Povinnosť zabezpečiť pitný režim pre svojich zamestnancov vyplýva zamestnávateľovi zo:

3.   Nepreškolenie zamestnancov v BOZP

Hrubým porušením je tiež nedbalosť zamestnávateľa ohľadom BOZP a následného zanedbávania zaškoľovania a nezasvätenia svojich zamestnancov. Hoci sa môže zdať, že sa jedná iba o podpísaný papier, je to dokument, ktorým sa chráni nielen zamestnávateľ pri prípadných úrazoch alebo úmrtiach na pracoviskách, ale aj zamestnanec.

4.   Nedostatočné zoznámenie s rizikami na pracovisku

Kvôli chýbajúcemu pravidelnému zaškoľovaniu dochádza tiež k nedostatočnému zoznámeniu sa s rizikami na danom pracovisku, a tým aj k zbytočným úrazom. Preto by mal mať každý zamestnávateľ na pamäti, že je povinný zo zákona dokumentáciu a celú agendu BOZP viezť a je zodpovedný za jej prípadné nedostatky nemalými pokutami.

Prečítajte si ďalšie zaujímavosti o franšízovej sieti EXTÉRIA MARKET:

Všetky články

Chcete mít svůj EXTÉRIA MARKET ve vašem městě?Zanechte nám kontakt, nebo zavolejte: 602 232 532